cintra

Cimbra muntat amb elements prefabricats (I): normes constructives

Segons la Reial Acadèmia Espanyola la definició de cintra és la següent: “Carc que sosté el pes d'un arc o d'una altra construcció, destinada a salvar una va, mentre no està en condicions de sostenir-se per si mateixa.”

Les cintres prefabricades són estructures auxiliars que es fan servir en construcció de manera provisional. Aquestes construccions prefabricades es fan servir per donar suport a estructures que encara no han assolit la resistència necessària per suportar esforços.

Les càrregues que suporten són el pes propi i la sobrecàrrega a la qual estigui exposada. Aquestes càrregues normalment estan transmeses al terra, en altres casos es pot transmetre a una altra estructura que tingui prou rigidesa per suportar els esforços.

 

Tipus de cintres

Les cintres es poden classificar segons l'ús o la càrrega que puguin absorbir i transmetre, es poden classificar en:

 • Cimbra lleugera per a edificació. Són cintres amb càrregues baixes, inferiors a 25 kN per muntant. Se solen utilitzar en edificació quan no és possible lús de puntals.
 • Cimbra de càrrega mitjana. La càrrega dús en aquest tipus de cintra és entre 30 kN i 80 kN per muntant. S'utilitzen normalment per a encofrats de bigues i encofrats d'alumini.
 • Cimbra de gran càrrega per a obra civil. Aquest tipus de cintra és molt similar a l'anterior, però té més capacitat de càrrega. Poden arribar a suportar càrregues fins a 1.200 kN per muntant.
 

Riscos i factors de risc d'una cimbra

A l'hora del muntatge, ús i desmuntatge de les cintres hi ha diferents riscos associats a les cintres. Els riscos són els següents:

 • Caigudes a diferent nivell a les fases de muntatge i desmuntatge.
 • Caigudes a diferent nivell en l'accés i la permanència en plataformes sempre que n'hi hagi.
 • Esfondrament de l'estructura a causa d'enfonsament de suports, sobrecàrrega de la mateixa, mal muntatge per manca d'absència de diagonals i mal estat d'alguns dels elements.
 • Contactes elèctrics directes o indirectes per proximitats a línies elèctriques.
 • Caiguda d'objectes a nivell diferent.
 • Caigudes al mateix nivell per acumulació dobjectes sobre plataformes.
 • Sobreesforços a l'hora del muntatge i desmuntatge amb elements de les cintres.
 • Atrapaments entre objectes i parts mòbils.
 • Cops o talls amb eines degut al muntatge i desmuntatge.
 

Normatives per a l'ús de cintres

Les normatives que tracten directament els requeriments per a l'ús de cintres són:

 • UNE-EN 12812: 2008. Cimbres. Requisits de comportament i disseny general. AENOR.
 • UNE-EN 12813: 2008. Equipaments per a treballs temporals a l'obra. Torres de cintra fabricades amb components prefabricats. Mètodes particulars de disseny estructural”. AENOR.
  Un altre tipus de normatives que també estan relacionades amb cintres són:
 • UNE–EN 12811–1:2005. Equipament per a feines temporals d'obra. Part 1: Bastides. Requisits de comportament i disseny general.
 • UNE–EN 12811–2:2005. Equipament per a feines temporals d'obra. Part 2: Informació sobre els materials.
 • UNE–EN 12811–3:2003. Equipament per a feines temporals d'obra. Part 3: Assajos de càrrega.
 • UNE-EN 10204: 2006. Productes metàl·lics. Tipus de documents dinspecció.
 • UNE-EN 39: 2001. Tubs d'acer lliure per a bastiments i acoblaments. Condicions tècniques de subministrament.
 • UNE–EN 74–1:2008. Acoblaments, espigues ajustables i plaques base per a bastides i cintres. Part 1: Acoblaments per a tubs. Requisits i procediments dassaig.
 • UNE-EN 74-2: 2010. Acoblaments, espigues ajustables i plaques base per a bastides i cintres. Part 2: Acoblaments especials. Requisits i procediments dassaig.
 • UNE–EN 74–3:2008. Acoblaments, espigues ajustables i plaques base per a bastides i cintres. Part 3: Plaques bases ordinàries i espigues ajustables. Requisits i procediments dassaig.
 

Óscar Navarro Gómez. Enginyer mecànic.
 • Càlcul de bastides mitjançant Mètode dels Elements Finits (MEF) amb Tricalc.
 • Disseny i detall d'estructures de bastides i cintres mitjançant CAD.
 • Càlcul d'estructures metàl·liques mitjançant programari Cype.
 • Proporcionar el disseny de bastides més eficient, segur i rendible.
 • Producció de càlculs necessaris per al disseny d'estructures metàl·liques, bastides i cintres.
 • Realitzar i garantir el lliurament dels documents (Plans de muntatge, Ús i Desmuntatge; Certificats Tècnics; Plànols, etc.) necessaris per garantir el bon funcionament de diversos projectes.
 • Brindar assessoria tècnica als clients durant tota la feina per garantir el millor servei possible.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *