demolició

Mesures preventives en processos de demolició manual dun edifici

En aquesta ocasió destinarem aquest espai per descriure quines són les mesures de prevenció en el procés de demolició manual d'un edifici. Com bé sabem actualment tenim una escassetat de sòl edificable per la qual cosa ens porta a realitzar processos de demolicions d'edificacions antigues per tal de poder realitzar edificacions noves com ara habitatges o edificis industrials.

 

El procés de la demolició comporta diverses fases

Fase prèvia de demolició

Abans de realitzar qualsevol demolició primer s'hauran de tenir en compte els punts següents:

 • Realització d'un reconeixement previ de la zona a demolir.
 • Recull de documentació de l'edifici.
 • Estudi previ de la fonamentació de ledifici.
 • Estudi previ de la fonamentació d'edificis adjacents.
 • Identificació de les zones de punts de llum, aigua, gas…etc.
 • Anoteu l'antiguitat de l'edifici.
 

Fase de projecte

Per normativa no cal fer un projecte tècnic de demolició, però normalment els ajuntaments ho requereixen. Aquest projecte haurà d'estar compresos dels punts següents:

 • memòria descriptiva
 • Plans
 • Elements a utilitzar
 

Fase d'elaboració

s'hauran d'implantar les mesures següents:

 • Instal·lació d'higiene i benestar de l'obra, així com instal·lacions provisionals d'aigua i de llum.
 • Desinfectar edificis com ara hospitals, indústries químiques, tòxics, etc.
 • Col·locació d'apuntalaments a zones on es requereixin.
 • Anul·lació dels serveis daigua, gas, etc.
 • Instal·lacions de mitjans auxiliars com a bastida tubular.
 • Instal·lació de mesures de prevenció col·lectives, com ara viseres, torres de protecció de vianants, malles, etc.
 

Fase d'ordre d'execució

La demolició s'iniciarà de la part superior de l'edifici és a dir de manera inversa de com es construeix. Es tindran en compte els aspectes següents:

 • Retirada de la maquinària o equips industrials que es trobin a la construcció.
 • Retirada dels elements de cobriment dels edificis.
 • Desmuntatge d'elements que generessin residus de forma separada als altres com, per exemple, instal·lacions, fusteries, vidres, aparells sanitaris, electrodomèstics, mobles, estris, etc.
 • S'inicia la demolició de planta a planta.

Venda i lloguer de bastides i solucions de seguretat

TOT UN MÓN DE SOLUCIONS A LA TEVA ALÇADA

Mètodes fonamentals per a les demolicions

Per a la realització de les demolicions hi ha 2 mètodes fonamentals, les quals són:

 • Demolició per mètode mecànic, els mitjans mecànics més destacats són:
  • Demolició per descalç
  • Demolició per empenta
  • Demolició amb explosius
  • Demolició per bola
  • Demolició per perforació tèrmica.

 • Demolició per mètode manual, aquest és el mètode més antic i tradicional. Per realitzar aquest mètode s'utilitzaran eines com falques, pics, pales, tallafreds, punteres, palanquetes, martells, etc.

mesures preventives

Per tal d'evitar riscos és important tenir en compte les mesures preventives següents:

 • Realitzar sanejaments cada dia.
 • Mantenir en vigilància la demolició col·locant testimonis en llocs adequats.
 • La demolició es farà de dalt a baix respectant sempre l'horitzontalitat.
 • Evitar que treballin operaris situats a diferents nivells.
 • No acumular els enderrocs procedents dels enderrocs de les plantes superiors amb la finalitat d'evitar sobrecàrregues.
 • Retireu de forma simètrica les teules.
 • Quan sigui necessari treballar sobre un mur extern a una alçada superior als 10 m., s'haurà de muntar una bastida tubular. I en cas que el mur no tingui pis per cap cara i l'alçada sigui més de 6m se situarà la bastida tubular per les 2 cares.
 • Els envans interiors s'enderroquen a nivell de cada planta Els envans interiors s'han d'enderrocar a nivell de cada planta.
 • Evitar deixar distàncies excessives entre les unions horitzontals de les estructures verticals.
 • Els enderrocs produïts han de regar-se de forma regular per evitar polsegueres.
 • Cal evitar treballar en obres de demolicions i enderrocs coberts de neu o en dies de pluja.
  A més de les mesures preventives també haurem de tenir en compte les següents proteccions col·lectives i individuals.

Proteccions col·lectives més utilitzades

 • Estintolaments i apuntalaments, que garanteixen l'estabilitat dels elements que poguessin desprendre's durant l'enderrocament,
 • Les baranes correctament instal·lades en buits i les lones, xarxes, etc.
 

Proteccions individuals

 

Per concloure és important ressaltar que els treballs de demolició són summament perillosos, per la qual cosa cal seguir rigorosament les mesures preventives anteriorment assenyalades ja que gràcies a ells podrem evitar accidents greus. Si necessiteu més informació i/o assessorament, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Contacta amb els nostres tècnics

Weendy Larrea Melgarejo
Weendy Larrea Melgarejo
Enginyera tècnica a Sermaco Levante

Dissenya, planifica i supervisa la instal·lació i el muntatge de diferents tipus d'estructures de seguretat. El seu treball implica assegurar que aquestes estructures compleixin els estàndards de seguretat establerts i les normatives vigents.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes