bastides perimetrals fixes

Tot sobre les bastides perimetrals fixes

En aquest apartat veurem què són, per a què serveixen, la seva classificació i els diferents riscos que té la instal·lació de les bastides perimetrals fixes.

 

Què són i per a què serveixen?

Són estructures modulars provisionals que serveixen per donar servei, càrrega i protecció als operaris mentre que exercir treballs sobre ells.

 

Classificació en funció de la càrrega a suportar

Hi ha 6 classes de bastides i es classifiquen en funció de la càrrega que han de suportar les plataformes de treball:

 

classificació de les bastides

 

Cal tenir en compte que tant les plataformes com els suports han de poder suportar les càrregues descrites a la taula i que cap plataforma ha de poder suportar menys càrrega que l'especificada a la classe 2, a més hauran de complir aquests dos paràmetres:

 

 • Una càrrega concentrada en una superfície de 500 x 500 mm2 no ha d'aportar a la plataforma una fletxa màxima de 1/100 la separació entre els suports.
 • La diferència màxima de nivell entre dues plataformes sempre que la sepació entre suports sigui superior a 2m no serà més gran a 20 mm quan hi hagi una càrrega concentrada en una superfície de 500 x 500 mm2.
 

Riscos i factors de risc de les bastides perimetrals

Hi ha una sèrie de circumstàncies a tenir en compte a l'hora d'instal·lar i treballar sobre les bastides perimetrals fixes, resumirem i donarem les solucions que millor s'adapten a aquests riscos:

 

 • Caigudes a diferent nivell, que poden ser causades per:
  • Mal muntatge de la bastida, no col·locació de proteccions tant laterals com baranes, esfondraments de la zona on està recolzada la bastida, separació excessiva de la bastida, enfilar-se a la bastida no utilitzant les escales, sobrecàrregues de les plataformes, etc. Això es pot evitar realitzant un muntatge correcte de la bastida, col·locant les proteccions com baranes, sòcols, fent un ús correcte de la bastida per al que està calculat, etc.
 • Esfondraments de l'estructura, poden ser causats per:
  • Enfonsament de superfície de suport, sobrecàrrega de plataformes, suports dels puntals en materials fràgils, deformació per mal ús de les estructures o per un muntatge deficient,
   Es pot evitar instal·lant els suports sobre zones sense perill d'esfondrament, comprovant les estructures periòdicament, no sobrecarregant les plataformes, etc.
 • Caigudes de materials sobre persones i/o béns, cal tenir especial atenció que això no passi, col·locant marquesines, desviant passos de vianants fins que les bastides estiguin completament instal·lades.
 • Contactes elèctrics, cal tenir en compte que les estructures són metàl·liques i per tant conductores de l'electricitat, de manera que hem de tenir molt previst la instal·lació allunyada de qualsevol cable elèctric.
 • Caigudes al mateix nivell pel fet que les bastides no estan netes.
 • Cops amb objectes.
 

Dimensionat dels diferents elements

Per al correcte dimensionat de les bastides perimetrals fixes ens centrarem en la norma UNE 76-502-90:

 • L'alçada mínima entre plataformes i travesser de marc no pot ésser menor a 1.75m.
 • L'alçada mínima entre plataformes ha de ser de 1.90 m.
 • Alçada lliure mínima entre superfícies de les plataformes serà de 2m.
 • Amplada mínima de 500 mm.

dimensionat dels elements bastides

Dimensions de la bastida i de les plataformes de treball segons la classe d'aquest

classes de bastides

 

Proteccions perimetrals de baranes de seguretat

Les baranes no poden ser extraïbles excepte per acció intencionada pels operaris.

Les baranes han de tenir una alçada mínima mesurada des del pis d'1m, la barana intermèdia de 0.47mi els sòcols de 0.15 m sempre mesurat tot des del pis.

La barana ha de tenir una resistència a 30 kg en què no generi una fletxa elàstica > 35 mm.

La càrrega puntual de 125 kg sense trencament o desmuntatge i sense produir desplaçament a qualsevol punt de 200 mm amb relació a la posició inicial.

 

 

Dimensions dels marcs verticals

Les bastides de la classe 1,2 i 3 són de 700 mm d'amplada i les de la classe 4,5 i 6 són de 1000 mm.

L'alçada entre el marc inferior i superior serà a totes les classes com a mínim de 2 m.

 

 

Accés mitjançant escales i passarel·les

 

Per poder accedir a les bastides utilitzarem passarel·les des de les plantes de l'edifici o escales de progressió vertical.

 

Les escales verticals poden ser de 40 cm d'amplada, sempre han de tenir guardacossos.

Les passarel·les han de ser solidàries a les estructures portants de l'edifici i no bascular ni desplaçar-se quan són carregades. Si estan instal·lades a més de 2m d'alçada hauran d'estar proveïdes de baranes a com a mínim a 900 mm d'alçada, amb barres intermèdies a 450 mm i un sòcol de 150 mm respecte del terra de la passarel·la.

QUINA ÉS LA SOLUCIÓ QUE MILLOR S'ADAPTA A TEU PROJECTE?

CONTACTA AMB ELS NOSTRES ESPECIALIS

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *