mesures de seguretat per al muntatge, ús i desmuntatge de bastides tubulars

Mesures de seguretat per a l'ús de bastides tubulars

El muntatge, ús i desmuntatge de les bastides tubulars ha d'estar basat en certes mesures de seguretat. Aquestes estructures als sectors de construcció, rehabilitació i indústria faciliten els treballs en altura.

  Bastides tubulars

  MESURES DE SEGURETAT PER AL SEU MUNTATGE, ÚS I DESMUNTATGE

  Riscos durant l'ús de bastides tubulars

  Els riscos més importants en la utilització de bastides són:

  • Enfonsament de la bastida.
  • Caiguda dobjectes.
  • Caigudes a diferent nivell.
  • Atrapaments
  • Mal muntatge de la bastida.
  • Mal estat de la bastida.

  Mesures de seguretat

  Normes de seguretat preventives al muntatge

  • Els operaris encarregats del muntatge han d'estar capacitats per al muntatge i han de complir les normes de seguretat.
  • El personal de muntatge s'haurà de sotmetre a reconeixements mèdics periòdics per tal de determinar l'aptitud apta per realitzar aquestes tasques.
  • En fase de muntatge només podrà utilitzar la bastida personal autoritzada per part de la direcció de lempresa instal·ladora.
  • Tot personal de muntatge o desmuntatge haurà de fer ús dels EPIS com: cas de seguretat, botes de seguretat, arnès de seguretat amb doble eslinga, guants de seguretat i roba de treball d'alta visibilitat.
  • L'ús de l'arnès és obligatori en alçades superiors a 2,00 m.
  • És totalment necessari que l'empresa disposi d'un recurs preventiu, complint així amb el RD 1627/97.
  • Per iniciar del muntatge o desmuntatge s'haurà de delimitar la zona de càrrega, descàrrega i apilament de material, així com la verificació de l'estat del material.

  Normes de seguretat en el procés de muntatge i desmuntatge

  • És obligatori lús de la protecció individual per part del personal de muntatge.
  • Abans d'iniciar el muntatge cal verificar l'estat del material així com la
   zona de muntatge.
  • El muntatge i desmuntatge s'ha de fer sota la supervisió del tècnic
   encarregat. Ell s'encarregarà d'emetre el certificat de muntatge on s'indiqui que la bastida és apte per utilitzar-la.
  • Les bases de suport de la bastida recolzaran sobre dorments, les quals faran una
   funció de repartiment de càrrega.
  • Al muntatge no s'iniciarà un nivell superior sense abans que abans el nivell inferior sigui
   totalment estable, a més que s'haurà de protegir i utilitzar de manera que s'eviti
   que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes dobjectes.
  elements d'una bastida tubular

  La bastida tubular ha de tenir tots aquests elements

  • L'accés a plataformes superiors es farà mitjançant escales interiors i fixades a la bastida. Les zones de treball s'han de protegir mitjançant baranes amb alçada
   mínima de 90 cm., sòcol o vora de protecció d'almenys 15 cm. i protecció
   intermèdia que impedeixi el pas per lliscament dels treballadors.
  • Durant el muntatge i desmuntatge de la bastida, ningú no ha de romandre sota el
   mateix.
  • Es muntaran les barres transversals perquè la bastida tingui estabilitat.
  • A rodalies a instal·lacions de tensió, s'haurà de guardar la distància de seguretat.
  • No es romandrà sobre la bastida en cas de vents forts.
  • Les bastides han de garantir l'arriostrament a punts fixos estables.
  • En cas de dubte sobre la capacitat resistent del terreny o disseny de la bastida es
   haurà de suspendre sha de suspendre el muntatge fins que un tècnic competent
   resoleu el problema.
  • La pujada de materials per construir la bastida s'ha de fer amb corriola o maquinet, tenint molta cura en el lligat de materials seguretat.
  • Les bastides seran inspeccionades: abans de la posada en servei, periòdicament en el temps d'ús i després de qualsevol modificació realitzada.

  Normes de seguretat durant l'ús de la bastida tubular

  • No deixar materials o eines a la bastida.
  • La circulació per la bastida ha de ser lliure i continuada.
  • Tenir en consideració les capacitats de càrrega que obligatòriament són indicades a les plataformes.
  • No descarregar materials de forma violenta sobre la bastida.
  • En cas de superposar xapes s'haurà de garantir el no desplaçament amb la col·locació de cargols i femelles.
  • És imprescindible l'ús correcte dels mateixos segons càlculs del fabricant i el
   present pla de muntatge, ús i desmuntatge.
  • Per a l'ús de bastida es disposarà d'una targeta verda indicant que la bastida
   està en servei.

  Contacta amb els nostres tècnics

  Weendy Larrea Melgarejo
  Weendy Larrea Melgarejo
  Enginyera tècnica a Sermaco Levante
  • AutoCAD
  • Planificació de projectes
  • BIM
  • Gestió de projectes

  Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes