Bastida tubular per restaurar una façana en construcció

Bastida tubular per rehabilitar una façana

Sermaco instal una bastida tubular per rehabilitar una façana a València

A València volien reformar la façana d'un emblemàtic edifici que s'havia deteriorat a causa de el pas el temps. La façana compta amb múltiples nivells i formes asimètriques que dificultaven els treballs de restauració i l'accés dels operaris a determinades zones. A més, a l'realitzar aquestes tasques era necessari comptar amb sistemes anticaigudes i solucions de seguretat que evitessin caigudes accidentals.

En primer lloc, es va avaluar l'entorn i la façana de l'edifici. Aquesta anàlisi prèvia és molt important a l'dissenyar una solució de seguretat ja que en ell es basaran totes les decisions posteriors. Després de comprovar l'estabilitat de el terreny i els elements de la façana es va optar per instal·lar una bastida tubular.

Què és una bastida tubular?

Els bastides tubulars són estructures provisionals que s'usen habitualment en obres per a tancaments o rehabilitació de façanes. S'adapten als diferents tipus de formes que apareixen, garantint la totalitat de la superfície que es vol assolir.

Avaluació de riscos en les bastides tubulars

 • Caigudes a diferent nivell des de la plataforma de treball. És obligatori l'ús de barana per evitar les caigudes si el buit a el paràmetre de treball és major a 0.20 metres. Però, si la distància de la plataforma a la façana és menor de 0.20 metres no cal fer servir barana interior. Els accessos per l'interior de la bastida no poden tenir obstacles per millorar la circulació, ha d'haver ordre i neteja, així com una amplada de la plataforma adequada a la feina a fer.
 • Caiguda de la bastida tubular. Els suports inestables, ancoratges insuficients i un dimensionament incorrecte de la bastida són les causes principals d'aquest tipus de perill.
 • Caiguda de material. Aquest risc es produeix a l'transportar material mitjançant l'ús de ganxos, politges o grues.
 • Caiguda o caiguda d'objectes des de la bastida. Si es produeix caiguda de material o la caiguda de la bastida pot causar danys greus no només als operaris sinó també a les persones que transitin prop de la bastida.
 • Contacte elèctric per proximitat a les línies elèctriques.

Bastides tubulars

TOT UN MÓN DE SOLUCIONS A LA TEVA ALÇADA

recomanacions preventives

Mesures establertes amb l'objectiu de reduir els riscos de treballar sobre una bastida tubular

 • Seguir les instruccions de fabricant per procedir a l'muntatge.
 • Controlar el correcte posicionament de les diagonals. S'estableixen cada 4 mòduls mínim. En el cas de les torres es col·loquen diagonals en les quatre cares.
 • Quan no es compleixi la regla de autoestabilitat, caldrà incloure amarratges en estructura fixes i sòlides. Els amarratges es fan cada 4 metres.
 • La instal · lació de xarxes de protecció ha de permetre el pas de l'aire per evitar efecte vela. La instal·lació de determinades lones com mosaics per ocultar la vista de la bastida ha de ser calculat i estudiat independentment.
 • Qualsevol dubte durant el muntatge per part dels muntadors és motiu d'interrompre el procés fins que un tècnic competent resolgui el problema.
 • Controlar la càrrega i descàrrega de materials, senyalitzar aquestes zones.
 • No s'emprarà mai un material defectuós.
 • La pujada de materials fins a la zona de muntatge es realitza amb maquinillo o politja. Extremar la precaució en l'amarratge dels materials.
 • Les modificacions que es produeixin en la bastida seran executades per personal qualificat
 • Controlar que totes les normes de seguretat i utilització dels EPI són complertes.
 • Paralització de la feina en cas de vents forts.
 • Comunicar a la comunitat de veïns la instal·lació de la bastida, així com ocupació de finestres. Exemple: Que no violi la intimitat dels habitatges.
 • El muntatge i el desmuntatge es realitzarà sempre sota la supervisió del responsable. La modificació de la plataforma sempre està condicionada a la prèvia autorització del responsable de la bastida.
 • Queda prohibit utilitzar peces no normalitzades en el muntatge.
 • L'encarregat té l'obligació de comprovar que tots les mordasses i unions estan correctament atapeïdes, sense que hi hagi cargols fluixos.
 • L'accés a la bastida tubular sempre és per la zona d'entrada disposant d'escala si cal, ha d'estar perfectament senyalitzada.

Contacta amb els nostres tècnics

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes