Soldadura oxiacetilènica i oxitall: normes de seguretat

Avui dia, els gasos en estat comprimit són indispensables per a molts processos de soldadura per la seva gran capacitat inflamable. El gas que s'utilitza més és l'acetilè que combinat amb l'oxigen, són la base de la soldadura oxiacetilènica i l'oxitall i, consegüentment, el tipus de soldadura per gas més emprat.

He de mencionar que la soldadura oxiacetilènica és un tipus de soldadura que utilitza la calor de la flama, produïda per la combustió dels dos gasos, amb la finalitat de fondre un metall amb o sense aportació de material. I, en canvi, l'oxitall és un procés auxiliar a la soldadura que serveix per tallar peces metàl·liques a través de la combustió local i una presència contínua d'un raig d'oxigen.

Tot i que hi ha moltes normes de seguretat, molts accidents es produeixen per no seguir-les de manera com dicta la normativa. Aquestes van relacionades amb les operacions de manutenció, transport i emmagatzematge.

 

Riscos més freqüents

 • Incendi i/o explosió durant les operacions d'encesa i apagada.
 • Exposicions a les radiacions a les bandes d'ultraviolats visibles i infraroges de l'espectre en quantitats grans.
 • Cremades per projeccions de metall incandescent i contacte amb els objectes calents.
 • Esquitxades de partícules de peces treballades.
 • Inhalació a fums i gasos de soldadura.
 • Incendi i/o explosió per fuites o sobreescalfaments sense control.
 • Atrapaments a la manipulació d'ampolles.

 

mesures preventives

 • Prohibit treballar en locals on es trobin emmagatzemats materials inflamables per evitar explosions.
 • S'han de netejar perfectament els recipients on hi hagi hagut continguts inflamables o explosius. A més de fer servir un explosímetre.
 • Mantenir les ampolles allunyades de la zona de treball per evitar que caiguin les xipes produïdes pel bufador (entre 5 i 10m.)
 • Les aixetes i els manorreductors de les ampolles d'oxigen sempre han d'estar netes per evitar inflamacions espontànies per greixos, olis, etc.
 • En cas que una ampolla d'acetilè s'escalfi, hem de tancar l'aixeta i refredar-la amb aigua.
 • Si l'ampolla d'acetilè s'incendia haurem de tancar l'aixeta i en cas negatiu, apagarem amb un extintor de neu carbònic o de pols.
 • Les aixetes de sortida de les ampolles d'oxigen i acetilè han d'estar situades de manera oposada.
 • Prohibit cobrir les ampolles, tant parcialment com totalment, quan estan en servei.
 • S'haurà de protegir adequadament els ulls i la cara del treballador contra les radiacions que produeix la soldadura fent ús d'unes ulleres de muntura integral amb protectors de casc i subjecció manual adequades al tipus de radiació.
 • Per evitar les cremades per esquitxades i el contacte amb elements calents cal fer ús dels equips de protecció individual (Vegeu l'apartat d'EPI's).
 • Per eliminar el risc dexposició a la inhalació de gasos, és recomanable treballar en llocs dotats de sistemes de ventilació general i extracció localitzada.
 • No cal utilitzar mànegues del mateix color per a gasos diferents. Les mànegues cal connectar-les a les ampolles amb el color corresponent: les de l'oxigen són vermelles i les de l'acetilè negres. En cas d‟emergència, la distinció de colors ajudarà a controlar la situació.

 

Equips de protecció individual obligatori

 • Botes de seguretat
 • Polaines de cuir
 • Mandil de cuir
 • Maneguets de cuir
 • Guants de màniga llarga de cuir
 • Pantalla de protecció de sustentació manual
 • Ulleres de muntura integral
 • Yelmo de soldador (casc i careta de protecció)

 

Llestos per treballar?

Per treballar en un ambient segur, cal protegir-se i assegurar-se que treballem en les condicions adequades per evitar caigudes, cremades, incendis i en els pitjors casos explosions. Espero que us ajuda aquesta petita guia.

Normativa

 • Reglament d'Aparells a Pressió: RD 1244/1979 de 4.04 (M. Ind. I E. BB.OO. E., 29.05, rect 28.06.1979), completat per les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AP
 • Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics: RD 668/1980, de 8.02 (M. Ind. I E., BOE 14.04.1980), completat per les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-APQ
 • Norma Internacional ISO-4850 1979

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *