indústria de la construcció

Prioritzant la Seguretat a la Indústria de la Construcció

A la indústria de la construcció, la seguretat és un factor de vital importància que no pot ser ignorat. Segons estudis, aquest sector se situa al cim quant a índexs d'accidents laborals, superant activitats com l'agricultura, la indústria i els serveis. Els treballadors de la construcció enfronten diversos riscos que van des de caigudes des d'altures, atrapaments, cops per materials i eines, fins a lesions relacionades amb la manipulació de càrregues pesades o exposició a substàncies perilloses.

És alarmant conèixer que el 80% dels accidents a la construcció són causats per errors d'organització, planificació i control, mentres que el 20% restant s'atribueix a errors d'execució. Per aquesta raó, es posa l'accent en la necessitat d'integrar mesures preventives des de les primeres etapes del projecte, complint així amb la legislació vigent que exigeix ​​la inclusió d'un estudi de seguretat i salut.

Mesures preventives a la indústria de la construcció

Amb el objectiu de prevenir accidents tant per als treballadors com per a aquells aliens a les obres, és crucial implementar una sèrie de mesures preventives. A continuació, es presenten algunes recomanacions bàsiques en matèria de salut i seguretat a la construcció.

Informar sobre els riscos

Informar els treballadors sobre els riscos inherents a la seva tasca i les mesures de control corresponents. A més, brindar la formació necessària per dur a terme cada tasca de manera segura.

Evitar accés de personal no autoritzat

Delimitar el perímetre de lobra mitjançant tanques per evitar laccés de persones no autoritzades. Així mateix, garantir l'accés segur a les zones de treball, mitjançant l'ús de passarel·les i torres d'accés protegides com ara bastides, teulades o rases.

Senyalització de l'obra

Senyalitzar clarament tota l'obra, indicant les rutes de trànsit de vehicles i establint zones de pas segures per a vianants. És fonamental mantenir una separació física entre tots dos i advertir mitjançant senyals la prohibició d'ingrés a persones alienes a l'obra.

Límits de seguretat

Mantenir les vies de trànsit segures mitjançant la senyalització i la delimitació d'espais «segurs» al voltant dels vehicles de càrrega i maquinària d'excavació. Establir límits de seguretat basats en l'abast màxim dels vehicles esmentats i assegurar-se que estiguin degudament senyalitzats i tancats.

formació específica

Proporcionar una formació específica als conductors dels vehicles esmentats, els quals han de tenir una autorització expressa de lempresa per operar-los.

Dispositius de seguretat

Garantir l'ús de dispositius de seguretat obligatoris a les màquines, com ara senyals sonors i protectors, i assegurar-se que funcionin correctament mitjançant revisions periòdiques.

Instal·lacions higièniques i àrees de descans

Dotar lobra dinstal·lacions higièniques i àrees de descans que satisfacin les necessitats de tots els treballadors. Així mateix, establir procediments d'emergència mitjançant la instal·lació d'equips contra incendis i de primers auxilis.

Estabilitat i solidesa

Instal·lar muntacàrregues i elevadors de manera que la seva solidesa i estabilitat estiguin garantides, evitant així riscos daccidents.

Personal capacitat

Assignar tasques de muntatge, desmuntatge i modificació de bastides a personal capacitat. És fonamental realitzar inspeccions periòdiques per personal competent en el tema per verificar la seguretat de les bastides, així com també realitzar inspeccions diàries pels mateixos treballadors i/o personal idoni en la prevenció de riscos previ a la utilització. Cal instal·lar baranes, sòcols i xarxes per prevenir caigudes de persones o objectes.

Ús d'equips mecànics

Fomentar lús dequips mecànics per a la manipulació de càrrega, reduint al mínim la manipulació manual. Així mateix, capacitar els treballadors en l'aixecament segur de càrregues.

Reduir l'exposició al soroll

Implementar mesures per reduir l'exposició al soroll, com l'aïllament de les màquines generadores de soroll i l'ús d'equips de protecció individual, com ara orelleres i taps. A més, emmagatzemar de manera segura les substàncies perilloses seguint les indicacions de les Fitxes de Dades de Seguretat.

Equips de protecció individual

Assegurar lús dequips de protecció personal adequats, com cascos, guants, calçat, cinturons i màscares per protegir contra lexposició a partícules de pols o substàncies perilloses.

Proteccions col·lectives

Instal·lar proteccions col·lectives contra caigudes a tots els llocs necessaris, com ara baranes i cobertura de buits. Identificar i protegir adequadament els sostres i les parts fràgils de l'obra per evitar caigudes accidentals.

Topalls i tanques de seguretat

Establir proteccions per prevenir caigudes de persones o vehicles a les excavacions, mitjançant tanques senyalitzades i topalls de seguretat per a vehicles.

Legislació vigent

A més d'aquestes mesures preventives, és fonamental tenir en compte la legislació vigent relacionada amb la prevenció de riscos laborals a la construcció, com la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i les seues modificacions, així com els reglaments i les disposicions específiques aplicables a la indústria.

La seguretat a la construcció no ha de ser passada per alt. En implementar mesures preventives des de l'etapa inicial del projecte i garantir-ne el compliment, es protegeix la vida i la salut dels treballadors, així com la de les persones que envolten les obres. La conscienciació, la formació contínua i el compromís amb la seguretat són claus per aconseguir una indústria de la construcció més segura i lliure d'accidents.

Luciano Rigoni
Luciano Rigoni
Enginyer Civil
  • Coordinació de tasques i equips de treball 
  • Anàlisi i gestió d'obres per a treballs en alçada
  • Avaluació de rendiments

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes