prevenció de riscos

Prevenció de riscos, equips de treball

En aquest apartat estudiarem les preguntes més freqüents que es pot fer a l'hora de la instal·lació i ús de bastides per a la prevenció de riscos laborals.

 

Obligatorietat de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastida?

Aquest pla serà necessari per a:

 • Plataformes suspeses de nivell variable instal·lades temporalment sobre edifici o estructura per a realització de treballs.
 • Plataformes elevadores sobre pal.
 • Bastides constituïdes amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, voladissos o altres elements l'alçada dels quals, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastida, excedeixi de 6 mo disposin d'elements horitzontals que salvin vols i distàncies superiors entre suports de més de 8 m. Se n'exceptuen les bastides de cavallets o cavallets.
 • Bastides instal·lades en exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals entre el nivell de suport i el sòl sigui 24 m.
 • Torres fixes o amb rodes on el treball s'efectuï a més de 6 m d'alçada.

En el cas de plataformes elevadores de màstil i plataformes suspeses de nivell variable, perquè els són aplicables una normativa específica en matèria de comercialització, el pla esmentat podrà ser substituït per les instruccions del fabricant, proveïdor o subministrador llevat que les operacions a realitzar no estiguin previstes en les instruccions esmentades.

Igual que segons el article 171.4 del Conveni general de la Construcció, les bastides que comptin amb el corresponent certificat de producte expedit per un organisme nacional de certificació se li aplicarà la possible substitució del pla per les instruccions del fabricant, sempre que es munti amb les configuracions tipus esmentades en aquestes instruccions.

 

Càlcul de resistència i estabilitat d'una bastida

Les bastides han de tenir nota de càlcul que justifiqui la resistència i estabilitat de la bastida. Sempre que no tinguin la nota de càlcul per les diferents configuracions de la bastida, caldrà fer el càlcul.

 

bastida

 

Escala de tisora, ha d'estar homologada?

Les escales de tisores es troben entre les escales de mà i no necessiten cap homologació, així com la seva comercialització no està regulada per cap directiva que exigeixi un marcatge CE. Segons el Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes, aquests productes deuen ser segurs per poder posar-se al mercat.

Segons aquest Reial decret, a l'article 3 s'especifica en relació amb la prevenció de riscos que:

“quan no hi hagi disposició normativa d'obligat compliment aplicable o aquesta no cobreixi tots els riscos o categories de riscos del producte, per avaluar-ne la seguretat, garantint sempre el nivell de seguretat que els consumidors poden esperar raonablement, es tindran en compte els elements següents:

 1. Normes tècniques nacionals.
 2. Normes UNEIX.
 3. Recomanacions de la comissió europea.
 4. Codis de bones pràctiques en matèria de seguretat.
 5. L'estat actual dels coneixements i la tècnica.
 6. Es recomanen que siguin conformes a les normes UNE EN 131.
 

És possible utilitzar simultàniament dues grues autopropulsades per elevar una mateixa càrrega?

Sí que serà possible elevar una mateixa càrrega amb dos o més equips sempre que es compleixin aquesta condició: "En particular quan dos o més equips de treball per a l'elevació de càrregues no guiades hagin d'elevar simultàniament una càrrega, caldrà elaborar i aplicar un procediment per tal de garantir una bona coordinació dels operadors"

 

 

Qui pot dirigir el muntatge i desmuntatge d'una bastida i fer les inspeccions?

Segons lapartat 4.3.7 de lAnnex II Reial Decret 1215/1997.

Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció d'una persona amb formació universitària o professional, que ho habiliti per fer-ho.

De la mateixa manera, segons l'apartat 4.3.8, les bastides seran inspeccionades per una persona amb formació universitària o professional que ho habiliti per fer-ho.

La formació universitària que habilita una persona a la direcció i inspecció de la bastida està determinada d'acord amb la normativa vigent.

Quan la formació professional no existeix cap cicle formatiu que habiliti per a la realització de la direcció i inspecció de bastides.

Dins l'àmbit laboral hi ha dos tipus de formació en funció del que s'ha de fer amb la bastida:

 

 

inspecció

Cal l'avaluació positiva d'aquests mòduls:
“Organització i supervisió del muntatge de bastides tubulars”
“Prevenció bàsica de riscos laborals en construcció”

 

 

Direcció

“Labors bàsiques en muntatge de bastides tubulars”
“Prevenció de riscos laborals bàsica en construcció”

Bastides on no és obligatori el pla de muntatge, utilització i desmuntatge:

 • Plataformes suspeses a nivell variable.
 • Plataformes elevadores per a pal
 • Bastides recolzades sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, voladissos o altres elements l'alçada dels quals, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastida, excedeixi de 6 mo disposin d'elements horitzontals que salvin vols i distàncies superiors entre suports de més de 8 m.
 • Bastides instal·lades sobre estructures la distància de les quals sobre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl no excedeixi 24 m d'alçada.
 • Torres d'accés i torres de treball mòbils on les feines s'efectuïn a més de 6 metres d'alçada des del punt d'operació fins al terra.
 

Quines bastides han de tenir marcat CE?

Segons la directiva de màquines, són els que han de disposar de marcatge CE per a la seva comercialització:

 • Plataformes suspeses de nivell variable
 • Plataformes elevadores sobre pal
 

Les bastides que no són considerades màquines (Per exemple, les bastides tubulars) no portaran el marcatge CE. És més: està prohibit que exhibeixin aquest distintiu.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *