muntacàrregues d'obra

Muntacàrregues d'obra: característiques estructurals

A les obres hi ha multitud d'aparells elevadors per a càrregues, en aquest cas ens centrarem en els muntacàrregues d'obra elèctrics de plataforma i/o cabina guiats.

Abans de dissenyar i establir-ne les característiques estructurals és imprescindible identificar els riscos derivats d'aquest tipus de maquinària. Per això s'identifiquen 2 tipus de riscos, directes i indirectes. Com que l'article se centrarà en les característiques estructurals, a continuació, s'indica una taula resum per simplificar els riscos derivats.

RISCOS DIRECTESRISCOS INDIRECTES
Enfonsament de l'estructuraCaiguda d'objectes
Caigudes d'alçadaCaigudes a nivell
Atrapamentssobreesforços
Riscos elèctrics

Components principals del muntacàrregues d'obra

Un cop exposats els riscos derivats de l'ús del muntacàrregues d'obra es passa a indicar-ne els components principals així com les característiques específiques a cada component per aconseguir un bon disseny estructural.

  • Sistema estructural, està constituït per la base de suport, lestructura portant i el sistema de lliscament. Aquests elements han de tenir les dimensions i la resistència suficients perquè en tot moment s'asseguri l'estabilitat horitzontal i vertical de la plataforma.
  • Sistema d'elevació compost per motorreductors, electrofrens, cremallera, finals de carrera superiors i inferiors i quadre de maniobra amb selector de parades a planta. Les parts mòbils han d'estar protegides per evitar atrapaments i/o aixafaments i s'han de dissenyar i instal·lar de manera que aguantin sobradament els esforços requerits
  • Plataforma d'elevació, conformada per terra, les portes, el tancament i el paracaigudes. La plataforma ha d'anar protegida de manera que la càrrega no sobresurti de la mateixa i no hi hagi risc de caiguda. Alhora, el disseny de la missa haurà de ser prou resistent per suportar les càrregues necessàries. Les portes han de portar forrellat i bloquejar laparell en cas dobertura. El paracaigudes sol ser un fre centrífug que bloqueja el conjunt en cas d'avaria als frens o motoreductor.

Alhora i per tal d'evitar els riscos exposats sobre el muntacàrregues d'obra, és imprescindible realitzar un correcte manteniment correctiu i preventiu de l'aparell, revisant totes les parts elèctriques (cables, finals de carrera, electrofrens, etc.) així com les seves parts mecàniques (greixatge de diferents parts mòbils, neteja, revisions, comprovació de nivells, etc.)

Si necessiteu més informació sobre els muntacàrregues d'obra o assessorament per dissenyar la seguretat en una obra, contacta sense compromís amb el nostre departament tècnic.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes