obres de construcció

Principals punts de la Guia Tècnica per a l'Avaluació i la Prevenció de Riscos en Obres de Construcció

Com bé sabem actualment la construcció és una indústria essencial que té un paper important en el desenvolupament econòmic del país. Tanmateix, també és una de les indústries més perilloses en termes daccidents laborals i riscos per als treballadors. A Espanya, la seguretat en obres de construcció és una prioritat, i es regeix per la guia Tècnica per a l'Avaluació i la Prevenció de Riscos Relatius a les Obres de Construcció.

 

A continuació, descriurem els principals punts a considerar en l'avaluació i la prevenció dels riscos laborals segons la guia tècnica:

Avaluació de riscos

La guia tècnica estableix la importància de realitzar una avaluació exhaustiva dels riscos a cada obra de construcció. Això implica identificar els possibles perills, com ara caigudes des d'altures, riscos elèctrics, exposició a productes químics, entre d'altres. La identificació d‟aquests riscos és el primer pas per garantir la seguretat al lloc de treball.

Mesures de prevenció

Després de la identificació dels riscos, la guia tècnica estableix la necessitat d'implementar mesures de prevenció adequades. Això pot incloure la instal·lació de baranes, xarxes de seguretat, equips de protecció personal i la implementació de pràctiques segures de treball. Aquesta prevenció és essencial per reduir la probabilitat d'accidents i lesions a l'obra.

Planificació de la seguretat

Com bé indica la guia tècnica, cada projecte de construcció ha de comptar amb un pla de seguretat. Aquest pla ha de detallar com s'abordaran els riscos específics en aquesta obra en particular. La planificació de la seguretat inclou assignació de responsabilitats, capacitació dels treballadors i definició de procediments d'emergència.

Formació i capacitació

Tots els treballadors hauran d'estar degudament capacitats en matèria de seguretat i salut a la feina ja que la formació adequada ajuda els treballadors a reconèixer els riscos ia prendre mesures preventives per evitar accidents.

Coordinació d'activitats empresarials

La coordinació entre les empreses involucrades en els projectes de construcció amb múltiples contractistes i subcontractistes és clau. A la guia tècnica s'estableix la necessitat que totes aquestes empreses treballin juntes per garantir un ambient de treball segur per a tothom.

Inspeccions i seguiments

Seguint la recomanació de la guia tècnica cal fer inspeccions regulars per tal d'assegurar que es compleixin les mesures de seguretat. Aquestes inspeccions ajuden a identificar problemes i prendre mesures correctives de manera oportuna.

Compliment de regulacions legals

Finalment, és essencial que totes les empreses de construcció compleixin amb les lleis i regulacions de seguretat i salut a la feina. El no-compliment pot resultar en sancions legals i, el que és més important, posar en risc la seguretat dels treballadors.

 

Després del que hem esmentat anteriorment podem concloure que la Guia Tècnica per a l'Avaluació i Prevenció de Riscos Relatius a les Obres de Construcció és un recurs valuós per garantir la seguretat a la indústria de la construcció. En seguir les seves directrius, les empreses i els treballadors poden reduir significativament els riscos i accidents en el lloc de treball, promovent un ambient laboral més segur i saludable per a tothom. La seguretat en la construcció no és només una obligació legal, sinó una responsabilitat ètica per protegir els treballadors i promoure el benestar al sector.

Weendy Larrea Melgarejo
Weendy Larrea Melgarejo
Enginyera tècnica a Sermaco Levante
  • AutoCAD
  • Planificació de projectes
  • BIM
  • Gestió de projectes

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes