construcció del futur

Com influirà la tecnologia en la construcció del futur

Molts experts coincideixen que actualment estem a punt d'una quarta revolució industrial. La primera revolució ens va portar la producció mecanitzada, la segona, la producció en massa, i la tercera, la producció automatitzada. Ara ens trobem en una altra conjuntura de la història.

La construcció del futur està sent modelada per avenços tecnològics que estan revolucionant la manera com es dissenyen, planifiquen i executen els projectes. Entre aquestes tecnologies disruptives, la Realitat Virtual (RV) i la Realitat Augmentada (RA) estan emergint com a eines clau que estan transformant la indústria de la construcció de manera significativa.

Realitat Virtual vs. Realitat Augmentada

La Realitat Virtual (RV) permet als professionals de la construcció submergir-se en entorns digitals tridimensionals, cosa que els brinda la capacitat d'explorar i visualitzar projectes en una escala sense precedents. Això significa que arquitectes, enginyers i contractistes poden experimentar un edifici o una infraestructura abans que es construeixi físicament, cosa que facilita la detecció primerenca d'errors de disseny i permet fer ajustaments abans que s'incorrin en costosos canvis durant la construcció real.

D'altra banda, la Realitat Augmentada (RA) ofereix una capa digital sobre el món físic, permetent superposar models virtuals a l'entorn real a través de dispositius com tablets, smartphones o ulleres intel·ligents. Això facilita la visualització de models de construcció al lloc exacte on es construiran, la qual cosa ajuda els equips de treball a comprendre millor els dissenys ia coordinar de manera més efectiva les tasques al lloc de construcció.

A més de millorar la visualització i la planificació, la RV i la RA també estan sent utilitzades per millorar la seguretat a la construcció. Mitjançant simulacions immersives, els treballadors poden ser entrenats en entorns virtuals per identificar i manejar situacions de risc abans d'enfrontar-s'hi al món real, cosa que redueix el risc d'accidents i lesions al lloc de treball.

Un altre aspecte important és la col·laboració. Aquestes tecnologies permeten que equips distribuïts geogràficament treballin junts en un entorn virtual compartit, cosa que facilita la comunicació i la presa de decisions col·laboratives en temps real. Això és especialment rellevant en projectes de construcció grans i complexos que involucren múltiples parts interessades.

El futur de la construcció

En el futur de la construcció, s'entreveu una contínua innovació en tecnologies com la RV i la RA, enfocada principalment a millorar l'eficiència de les obres. S'anticipa un canvi significatiu en la manera com es desenvolupen els projectes, amb un enfocament cada vegada més gran en la col·laboració i la presa de decisions participativa i ràpida, independentment del lloc geogràfic des d'on s'exerceixen les diferents especialitats del projecte.

Un dels avenços més destacats que s'espera que continuï millorant és el Building Information Modeling (Modelat d'Informació de Construcció), conegut com a BIM. Aquesta tecnologia facilita una col·laboració efectiva a través de la creació de models 3D que permeten superposar informació clau en temps real. S'espera que, en el futur, BIM es generalitzi encara més i s'adapti com a base a gran part dels projectes. Això permetrà una major traçabilitat del projecte i de cadascun dels elements, equips i materials utilitzats, fet que possibilitarà activitats de manteniment estratègic/preventiu, optimitzant així la vida útil de les infraestructures.

D'altra banda, els sistemes de RA tindran un paper crucial en simular processos i situacions pròpies de la construcció, oferint capacitació i entrenament als equips de treball i permetent donar instruccions en temps real mitjançant simulacions de situacions pròpies de l'obra. Aquesta integració de dades en temps real permetrà estar sempre al corrent de l'avenç real dels projectes i fer qualsevol canvi necessari abans de la construcció, cosa que optimitzarà el cost dels projectes, millorarà la seva qualitat i complirà amb les expectatives dels clients de manera més efectiva.

La tecnologia com a peça fonamental del canvi

Aquestes tecnologies estan transformant completament la indústria de la construcció, revolucionant la manera com es planifiquen, dissenyen, construeixen i gestionen els projectes. L'eficiència i la seguretat a totes les etapes de l'obra es veuran millorades significativament, aplanant el camí cap a un futur on la construcció sigui més col·laborativa, adaptable i eficient que mai.

La tecnologia ha estat una aliada fonamental en el sector de la construcció per millorar la seguretat a la feina. Atesa la naturalesa arriscada d'aquesta indústria, on s'enfronten nombrosos perills, és essencial adoptar mesures i protocols de seguretat per protegir la vida i la salut dels treballadors. En aquest sentit, les innovacions tecnològiques han tingut un paper crucial en la introducció de nous equips i eines dissenyats específicament per reduir els riscos i prevenir accidents.

Incorporació de tecnologia a Equips de Protecció Individual

Una de les àrees on s'ha vist una notable incorporació de tecnologia és als equips de protecció individual (EPI). S'han desenvolupat sabates amb múltiples factors de seguretat, sistemes personals avançats per a la detenció de caigudes i roba d'alta visibilitat, entre d'altres, que estan dissenyades per proporcionar una protecció efectiva als treballadors en entorns de construcció.

Aquestes innovacions tecnològiques estan dissenyades per millorar la seguretat a la construcció i reduir els riscos associats amb les tasques diàries dels treballadors. Tot i això, és important tenir en compte que la seguretat en la construcció és una àrea en constant evolució, i noves tecnologies i pràctiques segures poden seguir sorgint en el futur per garantir un entorn de treball cada vegada més segur.

Nous materials i tècniques constructives

Tota aquesta revolució tecnològica també afecta noves tècniques constructives que s'estan fent forat al mercat, la gran majoria amb la intenció de millorar la sostenibilitat i l'eficiència energètica de les edificacions. Tot això no només ha millorat leficiència i la durabilitat, també ha reduït el temps i costos dexecució. Aquí rau la importància de conèixer les noves tècniques constructives per saber on i quan aplicar-les.

Exemples d'aquests procediments nous

  • Encofrat de formigó amb aïllant: És un sistema constructiu integral que permet realitzar estructura i aïllament alhora.
  • Formigó autocuratiu: El que el diferencia del formigó convencional és que en el seu procés s'afegeixen càpsules que contenen espores de bacteris i altres amb lactat de calci, aquestes càpsules romanen inactives fins que es crea una raja al formigó. Quan això passa, els bacteris formen calcària, regenerant les fissures.
  • Construcció amb formigó híbrid: La innovació està en la incorporació de nanotubs de carboni fabricats de grafè, per crear una nova generació de materials que aportin de manera rellevant per millorar la sustentabilitat de la construcció.
  • Fabricació additiva o cases impreses en 3D: És la tecnologia utilitzada per construir lestructura bàsica de, per exemple, una casa. Consisteix a fer l'habitatge capa per capa en dipositar material segons les dades del disseny 3D prèviament indicades digitalment.

El valor de la construcció del futur és que es tracta un nínxol de cerca de nous recursos, que ajudin a entendre i conscienciar la població en la necessitat de dotar una segona vida a aquells materials que es converteixen en residus després d'un temps de ús i, per tant, tractar de veure'l com una oportunitat per generar riquesa en un sector en què, de manera activa o passiva, tots som particips.

José Antonio Martínez Marco
José Antonio Martínez Marco
Arquitecte

Tècnic de producció de la delegació de València a Sermaco Levante SL, empresa líder al sector de lloguer i venda de plataformes per a treballs en altura.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes