assegurar bastida davant de caigudes i desplaçaments

Com assegurar una bastida davant de caigudes i desplaçaments

Els bastides són estructures temporals que serveixen per garantir l'accés de manera segura a llocs en alçada. Són, per tant, sistemes de protecció col·lectiva. Aquest tipus d'instal·lacions es troben exposades a diferents factors que li poden provocar desplaçaments, així com caigudes o desploms de la pròpia estructura.

 

Aquest tipus d'accions es poden evitar duent a terme un bon disseny, així com un ús i manteniment correctes. Per tal d'evitar aquestes situacions que poden posar en perill la seguretat i la salut dels treballadors i sobre la base del Reial Decret 2177 / 2004 cal realitzar el pla de muntatge, ús i desmuntatge de la bastida. Aquest pla haurà de ser redactat per una persona amb la formació universitària habilitant amb aquesta finalitat.

Seguretat en bastides

MESURES PREVENTIVES DAVANT DE DESPLAÇAMENTS I CAIGUDES

Estudiar, avaluar i dissenyar la bastida

Aquest document ha d'estudiar, avaluar i dissenyar la bastida des del muntatge, la utilització, així com si el desmuntatge posterior.

 

En la fase inicial de disseny caldrà fer un estudi detallat del lloc de la instal·lació; fent especial èmfasi a les zones de suport i les zones d'ancoratge. Els llocs de suport de la bastida han de ser ferms i estables per evitar desplaçaments. Les zones d'ancoratge han d'aportar la garantia suficient per evitar la bolcada o el desplaçament de la bastida. Un cop dissenyat i instal·lat una persona amb la formació habilitant haurà de certificar que el muntatge s'ha realitzat a mesura que s'ha projectat.

 

Després del muntatge i la posterior certificació, l'usuari podrà començar a treballar sobre la bastida amb totes les garanties de seguretat. Per fer-ho, heu de consultar el pla de muntatge, ús i desmuntatge on s'indiquen els preceptes d'utilització, aquí s'indiquen les mesures de seguretat a seguir durant el seu ús, així com la periodicitat en relació amb les inspeccions durant la utilització de la bastida.

 

Per tant, la millor manera d'evitar les caigudes o desplaçaments de bastides és dur a terme un bon disseny, fer un bon ús i manteniment de les bastides.

Contacta amb els nostres tècnics

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes