bastides prefabricades de façana

Bastides de Façana amb Components Prefabricats d'Última Generació: L'evolució de la seguretat al sector de la construcció

Per poder fer treballs de rehabilitació, reparació o demolició d'edificis, manteniment industrial o construcció naval, farem servir bastides de façana de components prefabricats. No es consideren les bastides que tenen la finalitat de suportar i transmetre càrregues com les cintres, ni tampoc les emprades únicament com a protecció perimetral. Per això explicarem una sèrie de normes per al seu bon muntatge i ús.

Pla de muntatge

Les bastides tubulars a utilitzar en construcció han d'estar certificats pel fabricant. Els que no hagin obtingut un certificat de producte per un organisme reconegut de normalització només podran ser usats per a aquells casos en què, segons el Reial decret 2177/2004, no sigui indispensable un pla de muntatge. És a dir, per a alçades de bastida no superiors a 6m i que a més no superin els 8m de distància entre suports, i sempre que no estiguin ubicats sobre terrasses, voltes, teulades o balconades a més de 24 m d'alçada sobre el nivell del sòl .

 

El pla de muntatge deu contenir els següents apartats:

 • Ubicació dobra i emplaçament.
 • Marca, model i elements de la bastida.
 • Plànols detallant la configuració de bastida, ancoratges i suports.
 • Resistència de plataformes i elements de suport.
 • Seqüència de muntatge i desmuntatge.
 • Maquinària i mitjans auxiliars.
 • Mesures preventives.
 • Instruccions per a l'ús segur de la bastida.

Necessites una solució de seguretat per a l'accés en alçada?

VENDA I LLOGUER DE BANDES I MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ

Característiques del muntatge

 • Les bastides metàl·liques tubulars han de ser muntades seguint les indicacions del manual d'instruccions del fabricant.
 • En cap cas no es poden barrejar components de fabricants diferents en una mateixa bastida.
 • Els suports seran sòlids, estables i regulables, per a això s'han d'instal·lar sobre superfícies compactes o, si no, sobre taulers. No s'han de col·locar els suports sobre tapes de registre, arquetes o maons, revoltons, torretes de fusta, etc.
 • Es col·locarà arriostrament a façana o estabilitzadors si l'alçada no és autoestable, és a dir, quan l'alçada sigui superior a 4 vegades la dimensió del costat menor de la base.
 • L'accés a la zona de treball de la bastida per part dels operaris s'ha de fer sempre pels mòduls d'escales adossades.
 • Per garantir l'estabilitat de l'estructura, s'han de col·locar amarratges o ancoratges que impedeixin la bolcada i els desplaçaments d'aquest. S'han de disposar segons la configuració tipus o pla de muntatge, desmuntatge i utilització.
 • Les plataformes de treball ubicades a més de 2 m d'alçada es col·locaran baranes perimetrals amb barra intermèdia i sòcol. No seran necessàries a la cara interior de la bastida si la distància a façana és inferior a 20 cm.
 • Entre els components de les plataformes entre si i les baranes de protecció no hi pot haver cap forat perquè és perillós.
 • Les bastides han de ser muntades, modificades i desmuntades per muntadors amb una formació adequada. S'han de fer sota la supervisió d'una persona competent que tingui una experiència en la matèria d'almenys 2 anys certificada per l'empresari. Aquesta persona inspeccionarà la bastida abans del seu primer ús i, si n'hi hagués, modificacions posteriors.
 • Els usuaris de la bastida tenen prohibit fer modificacions a les bastides, per això hauran de comptar amb l'autorització prèvia del responsable d'aquestes.
 •  

Mans a l'obra!

Ara que ja saps quines directrius hem de prendre en el muntatge i ús de les bastides tubulars… Mans a l'obra!

Normativa

 • Reial Decret 2177 / 2004, de 12 de novembre, pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
 • UNE-EN 12810: Bastides de façana de components prefabricats

Contacta amb els nostres tècnics

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes