bastida suspesa

Andamio suspès mòbil d'accionament manual: normes constructives

El primer de tot i abans d'entrar en material sobre el tema s'ha de definir què és una bastida suspesa mòbil, també coneguda com plataformes suspeses o guindola. Aquest tipus de màquina consisteix en un element modular horitzontal suspès mitjançant cables, el qual es desplaça verticalment per mitjà del transport de persones i eines.

Aquest tipus de bastides està constituït per 4 elements principals

 1. Safata o plataforma: com el seu nom indica és la plataforma horitzontal on es disposa el personal i la càrrega, sol ser modular i compta amb totes les mesures de seguretat necessàries (sòl antilliscant, barana…)
 2. Pescant: és el dispositiu on va penjat el cable, sol instal·lar-se a la part superior de l'edifici. Hi ha una gran quantitat de models al mercat poden anar contrapesats o ancorats.
 3. Aparell d'elevació: és l'element que fixa i tracciona la plataforma a través del cable; a més, haurà de portar un segon cable amb un mecanisme de seguretat anticaigudes.
 4. Cable d'acer: A través seu es desplaça verticalment la plataforma horitzontal. Es disposa de 2 cables, un de tracció i un altre de seguretat.

 

Normes constructives d'una bastida suspesa

Les normes constructives del tipus de màquina descrita s'extreuen de diferents normatives, com ara el RD 1435/1992, la Directiva del Consell 89/392/CEE, el RD 1215/1997 i la norma UNE-EN 1808:2016. Aquestes normes constructives són diferents per a cada element que compon la màquina:

 • plataforma: disposarà de barana perimetral a 1m, 0,45m i sòcol de 15 centímetres mínims d'alçada.
 • Punts d'ancoratge i dispositius de suspensió:
  • El cable es podrà suspendre de punts fixos o dispositius de suspensió
  • Els punts fixos tindran un factor de seguretat de 4 vegades la càrrega dús i hauran de tenir un tractament adequat per evitar la corrosió i garantir la seva durabilitat.
  • Hi ha diversos tipus de suspensió, càbries, pescants o llances. En aquest article, només s'exposaran els pescants ja que són els més usats.

Aquests han de complir una condició bàsica, ser estables a la bolcada. Això es fa a través de contrapesos. En ser màquines amb marcatge CE el nombre i la disposició dels contrapesos ve indicat pel fabricant, no obstant a la norma EN 1808:2016 s'indica detalladament el càlcul per a aquest.

Amb aquest tipus de bastides i la construcció dels seus elements es pot apreciar la importància de la normalització i el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut per evitar accidents en els treballs d'alçada

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *